Miljö & Kvalitet

För ett hållbart arbete

Miljö

Segeltorp Kraft & Data AB:s filosofi, policy och ansvar är att gällande lagar och förordningar för arbetsmiljön respekteras och följs. Målsättningen är att skapa en så säker och bra arbetsmiljö för arbetstagarna som möjligt.

Kvalitet

Företagets målsattning är att genom kvalitetsplanen engagera all personal i syfte att skapa forståelse och rutiner för att säkerstalla att arbeten utförs enligt beställarens önskemal och i enlighet med gällande före skrifter.

image5

Miljöplan

Personlig skyddsutrustning

Varje montör har sin egen personliga skyddsutrustning: skyddsskor med spiktrampskydd, hörselskydd, regnställ, skyddsmask, handskar, skyddsglasögon att användas efter påkallat (eget) behov.

Internkontroll av personlig skyddsutrustning sker dagligen genom respektive montörs försorg.

Arbetsställe

Arbetsstället hålles rent. Bortforsla eget spill till anvisad plats (soprum, fodervagn eller container) med jämna mellanrum, helst flera gånger per dag, för att undvika halk- och snubbelolyckor. Speciellt gäller detta plaströrsspill på exempelvis golv.

Tillse att arbetsplatsen ventileras ordentligt vid bilnings-, spårnings- eller fräsarbete i betong, ytong eller dylikt.

Personlig skyddsutrustning

Varje montör har sin egen personliga skyddsutrustning: skyddsskor med spiktrampskydd, hörselskydd, regnställ, skyddsmask, handskar, skyddsglasögon att användas efter påkallat (eget) behov.

Internkontroll av personlig skyddsutrustning sker dagligen genom respektive montörs försorg.

Sophantering

Uppröjning, rensning och bortforsling av sopor sker varje vecka. Soporna sorteras och slängs på anvisad plats.

Tekniska hjälpmedel

Vid borrnings- och bilningsarbeten användes endast pneumatiska borrhammare oftast försedda med dammsugarutrustning. Trappstegar är ett måste.

Typgodkända ställningar och stegar används, ostadiga eller riskabla stegar och ställningar åtgärdas omedelbart alternativt kasseras. Endast fullgoda hjälpmedel används. Vid limningsarbeten med smältlim skall arbetshandskar användas. Vid kompletteringsarbeten användes elektriska skruvdragare och skruvmejslar.

Arbetsställe

Arbetsstället hålles rent. Bortforsla eget spill till anvisad plats (soprum, fodervagn eller container) med jämna mellanrum, helst flera gånger per dag, för att undvika halk- och snubbelolyckor. Speciellt gäller detta plaströrsspill på exempelvis golv.

Tillse att arbetsplatsen ventileras ordentligt vid bilnings-, spårnings- eller fräsarbete i betong, ytong eller dylikt.

Ensamarbete

Livlina och bälte skall alltid användas vid tak eller stolparbeten. Skyddsräcken skall finnas! Arbeten i elrum, servisrum eller i närheten av spänningsförande anläggning/anläggningsdel skall alltid ske i närvaro av två montörer. Arbete får aldrig ske på spänningsförande del. Spänningen skall alltid brytas och skyltas vid brytstället. Tillses av ledande montör.

Upplag – Förråd

Möjlighet att ta emot och förvara material i närheten av arbetsstället anordnas. Förråd ställes i ordning på därför anvisad plats.

Vägar och leder till upplag och förråd skall hållas fritt från kartonger, materialspill, trummor och dylikt, samt möjliggöra snabba, enkla och säkra rutiner för mottagning och lossning av ankommande gods.

Kvalitetsplan

Kvalité

Eventuella fel, avvikelser och erforderliga ändringar skall fångas upp på ett så tidigt stadium som möjligt under processen.

För kontroll av kvalitén på utförande av el och teleinstallationer används egenkontroll, servicerapporter och separata mätningsprotokoll. Utöver egenkontroll kommer följande kontroller och mätningar att utforas vid behov:

– Isolationsmätning
– Kontroll skyddsjordning
– Reläprovning

Behandling av avvikande produkter

Felaktigt eller skadat material avlägsnas så att det inte av misstag kan komma att användas i entreprenaden. Ansvarig för avlägsnande är ledande montören. Avvikande funktion samt fel och brist i utförd installation avhjälps så snart som möjligt. Detta innebär någon av följande åtgärder:

a) avhjälpande genom omarbetning
b) avvikelsen accepteras efter överenskommelse med beställaren, förhållandet dokumenteras på avvikelserapport.

Förvaring av material

Material skall hanteras, förvaras och skyddas så att kvalitén inte försämras.

Kontroll mät och provningsutrustning

För kontroller, matningar och provningar används av el och telebranschen rekommenderade instrument.

Korrigerande åtgärder

Egenkontroller upprättas på sådant sätt att pågående projekt kan fullföljas etappvis och därigenom ge signal om återkommande fel. För fel och avvikelser som beställaren åberopar gäller regler om handläggning enligt AB92 ELSÄK-FS 1999:5.

© Segeltorp Kraft & Data / ORG.NR. 556654-9621 / Webb av sonnynordstrom.com